Stel cookie voorkeur in

Verlof aanvragen buiten de vakantie

Leerplicht

De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag. Dit betekent dat ouders hun kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mogen houden. Bij bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen. Het beoordelen gebeurt door de directeur en hij hanteert de richtlijnen,  zoals die door de afdeling leerplicht van de gemeente zijn opgesteld.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, etc. 

Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de leerkracht van uw kind.  We vragen u wel om dit soort afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te laten vallen.

Verlof voor speciale gelegenheden (huwelijk, jubilea enz.)  
Dit verlof  vraagt u schriftelijk aan bij de schoolleiding. U kunt een formulier bij de conciërge of administratie ophalen of download het hier.

Verlof voor extra vakantie
In bepaalde, uitzonderlijke  gevallen is het mogelijk om buiten de reguliere schoolvakanties om extra vakantieverlof aan te vragen. Het gaat hierbij om ouders die voor hun werk tijdens alle gewone schoolvakanties (2 weken aaneengesloten) niet weg kunnen. Een dergelijke aanvraag kan dan, vergezeld van een werkgeversverklaring, worden ingediend met een maximum van twee weken per schooljaar.

Binnen de gemeente Arnhem wordt geen verlof verleend in de eerste twee en de laatste twee weken van het schooljaar.

Vrijstellingsregeling 5-jarigen
Een bijzondere leerplichtregeling geldt voor 5-jarigen. Deze regeling houdt in dat beargumenteerd kan worden dat er sprake is van een noodzaak,  er voor een kind afgeweken kan worden van de leerplicht tot de leeftijd van maximaal zes jaar en voor maximaal 5 uur per week.

4-jarigen

Voor 4-jarigen geldt nog geen leerplicht. Toch willen we u verzoeken verlof volgens de beschreven route aan te vragen.