Stel cookie voorkeur in

Ouders in de school

Wij prijzen ons gelukkig met een grote ouderbetrokkenheid op ’t Panorama. Wij verwachten deze betrokkenheid waar het gaat om het educatief partnerschap, waarin wij samen met ouders tot het beste voor het kind willen komen.

Maar ouderbetrokkenheid en –participatie krijgt ook vorm in andere activiteiten.

 

MR (medezeggenschapsraad)

De MR is een belangrijk orgaan waarin ouders hun betrokkenheid kunnen laten blijken. Deze raad heeft medezeggenschap over het beleid van de school. Over zaken m.b.t. de schoolorganisatie, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid, heeft de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht.

In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De oudervertegenwoordiging kan van ouders afkomstige signalen, die zich op beleidsniveau bevinden, inbrengen. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en is (naast persoonlijk contact met de leden) te bereikbaar via: mr@bspanorama.nl

Samenstelling  MR schooljaar 2018-2019

Marco van Putten (ouder, voorzitter), Iris Rozemuller (ouder), Nicole Kros van Maurik (ouder), Nico Ouwehand (ouder), Aukje Reijmer (leerkracht, secretaris)Tanja van der Ark (leerkracht), Eliza Weijers (leerkracht), Joren Mellon (leerkracht).

 

De Activiteitencommissie (AC)

Deze groep enthousiaste ouders organiseert samen met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de school, waaronder het jaarlijkse beginfeest en de kerstviering. 

 

Steunstichting ‘t Panorama

Deze stichting is opgericht na de fusie in 1995. De school beschikte toen over een som geld die de Steunstichting nu beheert. Per jaar mag 10% van deze gelden aangevraagd worden voor projecten met een educatief doel. Dit geld wordt altijd ten gunste van de leerlingen ingezet. Aanvragen kunnen worden ingediend door iedereen die betrokken is bij ‘t Panorama.

 

Hulp door ouders

Hulpouders

Regelmatig worden ouders gevraagd om mee te helpen bij bepaalde activiteiten. Te denken valt aan feesten, schoolreisjes, de mediabieb, de luizencontrole en de tuin. Om activiteiten op een leuke en verantwoorde wijze te kunnen organiseren, hebben we hulp van ouders ècht nodig! Als ouder kunt u zo de school op een andere manier leren kennen en genieten van de kinderen.

Luizenouders

Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen standaard gecontroleerd op luizen. Dit wordt gedaan door een vaste groep ouders. Als er geconstateerd wordt dat een kind luizen heeft, worden ouders hier direct van op de hoogte gesteld, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen.

 

Educatief Partnerschap