Zorgteam

Binnen onze school werken we met een zorgteam. Dit team bestaat uit de directeur en 2 intern begeleiders, Annette de Ruig (groep 1 t/m 4) en Ineke Menger (groep 5 t/m 8). Daarnaast is er een externe remedial teacher aangesteld voor de begeleiding van kinderen met een leerling gebonden budget (het rugzakje).

Het zorgteam is verantwoordelijk voor het initiëren, evalueren en bijstellen van het zorgbeleid op ’t Panorama. Naar aanleiding van signalen uit het onderwijs en vernieuwingen vanuit de landelijke ontwikkelingen wordt het gevoerde zorgbeleid zo nodig verdiept en bijgesteld.  
Het zorgteam is ook verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de interne en externe hulp voor de kinderen. Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats waarin de leerlingen worden doorgesproken met de leerkracht. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten met de zorg in de groep. Resultaten van de kinderen worden regelmatig besproken. Uit deze gesprekken halen we conclusies die we gelijk verbinden met ons onderwijs. Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen deze hulp van de leerkracht. Als kinderen extra zorg nodig hebben (naar boven of naar beneden) worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. Eventuele plannen worden besproken en geëvalueerd.
 
 Het zorgteam is verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van ons onderwijs en ontwikkelt beleid naar aanleiding van de resultaten, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Toetsresultaten worden bekeken op individueel-, groeps- en schoolniveau en een aantal keer per jaar besproken met het team.
 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen die vergeleken worden met een landelijk gemiddelde.
 
In de schoolgids en in ons zorgplan kunt u meer informatie lezen over de zorg in de school. Het zorgplan ligt ter inzage bij de directeur en de intern begeleiders van de school.