MR (medezeggenschapsraad)

 

De Medezeggenschapsraad is een raad die samengesteld is uit leden van het team en ouders, in beginsel van elk van de genoemde geledingen vier. Deze raad heeft, volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs, medezeggenschap over het beleid van de school. Over zaken aangaande schoolorganisatie, schoolontwikkeling en personeelsbeleid, heeft de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht. Een en ander is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Omdat we deel uitmaken van Fluvius, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin MR-leden van alle Fluviusscholen zijn vertegenwoordigd. Hierin hebben een ouder en een teamlid uit de MR van onze school zitting.
 
 
Voorzitter
Secretaris              

Marco van Putten

Aukje Reijmer (KBA) 
 
Ouderleden
Personeelsleden      
Nico Ouwehand
Iris Rozemuller
Nicole Kros van Maurik
Joren Mellon (MBB) 

Eliza Weijers (OBC)

Tanja van der Ark (OBA)

 

De data van de MR vergaderingen zijn als volgt:

30 oktober 2017

11 december 2017

29 januari 2018

12 maart 2018

23 april 2018

11 juni 2018